filamu mpya riyama, muhogo. Gabo na wema wamo?

https://www.youtube.com/watch?v=JgRHiqy4-6Q