Wewe ni Coomer?

https://www.youtube.com/watch?v=sWxX54q9JGE

Interesting. That guy looks like a coomer:D:D:D

Idleness is a serious thing in first world countries kama mzee kama huyo anaweza kaa Chini aunde hio umefi na huko navy seal napanga vile nitatoanisha client