Rough makes you tough, Zlatan Ibrahimovic

https://www.youtube.com/watch?v=vpDpfr1UXts

https://www.youtube.com/watch?v=MwbzXn4Q-g0

Wear masks coz you’re not zlatan.