Pranks

https://www.youtube.com/watch?v=vxu-dKVuGkQ

:D:D:D

https://www.youtube.com/watch?v=cVbZTHA4sFg