Ng'ony Oromaaaaa

@Lab jakababa happy new year. Wach ng’ony tek ndii … gino ojonyo jakanera no

1 Like

anto ngony ok nyal roma. Abiro ngotho kata ka en odiochieng te aare okinyi nyaka odhiambo

2 Likes

anbe ng’ony ok nyal roma. chal ni wuon otis iye ne owang’ seriously (en gimachamo e dhoga ka awuotho:D:D:D)

1 Like