know your roots

Nyùmba kiama na Marika merì ma wathanì Mwangi na ìrùngù thaaì? Nì kwagìa maìria kana gìthùkì mùndù ona kana mbùrì ikìingìra mùthì mwamùre gwìtù gìkuyuinì Wa mùtwa rùrù kana jùmamothì mweri mìrongo ìrì na inya Wa mùgetho mwaka dùkìrì Wa 2018, kìria ndamatha nyedaga tùkarùmana na tùgakundana niamù kìmenyi ùmwe datùraga,gìkuhìririe ìruga nìùkùihùrirwo,
MAKINYA KANA CIONG’O INYA CIA RÙRACIO.
1.RUNO
2.MAGONGONA
3.MAAHA
4.INDO CIA MÌGAMBO
Nìtùhutie Ngemi hanini, nyùmba nìmùì thìniì Wa thìì no kabìra ìgìrì ciugaga Ngemi ìhuanaine na nì Agìkuyu na Ayahudi–na ngemì yugaga ùngìrotùra ùrirùkaga “ariririri” na nì igongona rìa mbele rìa mùgikùyù thutha Wa gùkinya mùhuro Wa rìùa,no matemo ndeto ìrì thutha gìkuhìririe nì ùkùihùrirwo.thayù Wa mwene ùmùikaragie thaai

wharothiz

Mambo ya nyumba huwezi jua

Thaai nyūmba itû

Kiumia ni kirathime.
gai niare gai

Thayú wa Mwene Nyaga úmúikaragie thaai.

Ndi mujiku, mbari ya kioge rika ria maina , kuuma itura ria ngenya , gicagi kia nyanduma