Father reunites with daughter after 22 years in jail

Watu wa kulia. Crying alert. So touching.

https://www.youtube.com/watch?v=U5Q-VhxqNHY